Peringatan Hari Pancasila

Peringatan Hari Pancasila

RILIDIGITAL – Sobat RILI, Peringatan Hari Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang menjadi dasar negara dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu “panca” yang berarti lima, dan “sila” yang berarti prinsip atau dasar.

Pancasila terdiri dari lima sila yang masing-masing mewakili nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kelima sila tersebut adalah:

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Mewakili kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini mengakui dan menghormati keragaman kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia.
  2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mewakili penghormatan terhadap martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Sila ini menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan sikap beradab dalam hubungan antarmanusia.
  3. Persatuan Indonesia: Mewakili semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ini mengajarkan pentingnya menjaga persatuan, menghormati keragaman, dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Mewakili prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Sila ini menggarisbawahi pentingnya musyawarah dan mufakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
  5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mewakili prinsip keadilan sosial dan upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sila ini menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan pemerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila di adopsi sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi landasan konstitusional yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta nilai-nilai yang di junjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Diperingati setiap 1 Juni

Pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya, Indonesia memperingati Hari Pancasila. Hari ini merupakan momen penting untuk menghormati dan merayakan Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia.

Peringatan Hari Pancasila sering kali di lakukan dengan upacara bendera di berbagai instansi pemerintah, sekolah, dan lembaga lainnya. Acara ini biasanya melibatkan penghormatan terhadap bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, pidato, dan kegiatan lain yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila.

Tujuan peringatan Hari Pancasila adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui peringatan ini, di harapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus di perkuat dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Jasa Rilidigital